Kradzież prądu, co to jaka kara

O tym, że ktoś kradnie prąd słyszymy bardo często, każdy dostawca energii spotyka się z przypadkami kradzieży. W tym wypadku nie ma mowy o jakichkolwiek okolicznościach łagodzących. Kradzież nawet na małą skalę może zagrażać zdrowi u życiu.

Według OSD jak i aktów prawnych o nielegalnym poborze prądu można mówić kiedy:

  • energia pobierana jest bez podpisanej umowy z OSD i sprzedawcą energii
  • energia pobierana jest z całkowitym albo częściowym pominięciem licznika, pomimo podpisanej umowy
  • następuje ingerencja w układ pomiarowy mająca wpływ na zafałszowanie pomiarów

Kradzież prądu kary

Kodeks karny wskazuje w art. 278 § 1 i § 5, ż kradzież energii traktowana jest jako przestępstwo przeciwko mieniu, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W wypadku mniejszej wagi art. 278 § 3 sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Taki proceder to jak zauważa prawodawca przestępstwo przeciwko mieniu, zatem pokrzywdzony dostawca energii może żądać w postępowaniu cywilnym odszkodowania, ukradziony prąd przecież ma swoją wartość, płacimy cenę za kWh.  Kradzież wiąże się z uszkodzeniem instalacji należącej do OSD. Jeśli z tego powodu doszło do zagrożenia życia, pożaru bądź porażenia prądem elektrycznym sprawca może mieć także postawione inne zarzuty, np. może być pociągnięty do odpowiedzialności za nieumyślne spowodowanie śmierci.

Co robi energetyka?

Pracownicy OSD przeprowadzają kontrole układu pomiarowo-rozliczeniowego (licznika). Takie sprawdzenie zawsze odbywa się w obecności klienta lub osoby przez niego upoważnionej bądź policji. Kontroler ma obowiązek okazania imiennej legitymacji oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Kontrolę przeprowadza zespół złożony z co najmniej dwóch osób. Wynik opisywany jest na protokole. Kopię protokołu otrzymuje klient. W przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru wystawiana jest nota obciążeniowa, obliczana zgodnie z zapisami Taryfy. Odbiorca może odmówić podpisania Protokołu Kontroli i od razu lub w terminie 7 dni zgłosić do niego zastrzeżenia.

Zamów bezpłatne porównanie Twojego rachunku

Sprzedawcy i dostawcy energii zachęcają, aby zgłaszać przypadki kradzieży pod numerem 801 444 606, na Policji czy też za pośrednictwem formularzy. Nie traktujmy tych zgłoszeń jako donoszenie, widząc jak ktoś kradnie prąd i nic z tym nie robimy stajemy się odpowiedzialni za to co może się wydarzyć. Nie chcemy także aby przyszłe taryfy Energa, taryfa Enea, czy Tauron opiewały na wyższe kwoty, bo sprzedawca musi zrekompensować sobie strat naszym kosztem.

Dodaj komentarz